เหรียญหลวงปู่ขาว

เหรียญหลวงปู่ขาว

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนบ้านนาจาน

โรงเรียนบ้านนาจาน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ จาน เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านดุง 4 วัดค้อเขียวตั้งอยู่ศาลาการเปรียญวัดบ้านค้อเขียว ตำบลบ้านดุง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่จับจองใหม่ ( ที่ตั้งปัจจุบัน ) เมื่อปี พ.ศ. 2495 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านนาจาน ” ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาจาน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 27 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา และให้บริการรับนักเรียนจากเขตบริการของโรงเรียน 8 หมู่บ้าน คือ
1. บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2. บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 16 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3. บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4. บ้านนาจาน หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
5. บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
6. บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
7. บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
8. บ้านคำภูเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านนาจาน มีอาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารอำนวยการ 1 หลัง โรงอาหาร( ชั่วคราว ) 1 หลัง อาคารศิลปะ 1 หลัง บ่อปลา 4 บ่อ สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามตระกร้อ 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านาจานยังได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาปี 2539 และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทองของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เมื่อปีการศึกษา 2548 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน แยกเป็นชาย 12 คน หญิง 20 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 624 คน ( ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2550 ) ปัจจุบันมีนายสายัณห์ ศรีทุมมา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำเร็จ นาสมวงศ์ และนายวิเชียร ขาวสงค์ บุคคลกรของโรงเรียนประกอบไปด้วย ครู 31 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูธุระการ 1 คน นัการภารโรง 2 คน

แนะนำโรงเรียนของหนูโรงเรียนบ้านนาจาน

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนวทางการจัดทำแฟ้มสื่อแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย

จัดทำแฟ้มสะสมข้อมูลสื่อและคัดเลือกสื่อที่น่าสนใจ
1.ชื่อสื่อ
2.เนื้อหาของสื่อที่ใช้ตรงกับสาระการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดใด
(ถ้าหากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นแสดงว่าสื่อชิ้นนั้นมีความน่าสนใจ)
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อ
4.วันเดือนปีที่ใช้สื่อ
5.จำนวนครั้งที่ใช่้สื่อ
6.ข้อเสนอแนะในการใช้สื่อ
7.ชื่อครูผู้รับผิดชอบสื่อ
8.ชื่อครูผู้ใช้สื่อ
9.ผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบ

จัดทำแฟ้มสะสมแหล่งการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา
1.ชื่อแหล่งการเรียนรู้
2.สถานที่ตั้งของแหล่งการเรียนรู้
3.เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
4.ประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งการเรียนรู้
5.วันเดือนปีเวลาที่เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้
6.จำนวนครั้งที่เข้าใช้แหล่งการเรียนรู้
7.ข้อเสนอแนะในการใช้แหล่งการเรียนรู้
8.ชื่อครูผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้
9.ชื่อครูผู้นำนักเรียนเข้าใช้แหล่งการเรียนรู้
10.ผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบการใช้บริการแหล่งเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติของผู้จัดทำบล็อก

ชื่อ     นายศรายุทธ    
นามสกุล     สุทธิโคตร
ชื่อเล่น     ปุ๊ก
โรงเรียนบ้านนาจาน   ต.โพนสูง  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี  41190